Webhook Woocomerce 2 Webp

بازدید: 19 بازدید

روی نام وب هوک کلیک کنید تا صفحه جزئیات آن باز شود، یک وب هوک قدیمی دارای “API Legacy v3 (منسوخ شده)” به عنوان مقدار تنظیم نسخه API خواهد بود .

روی نام وب هوک کلیک کنید تا صفحه جزئیات آن باز شود، یک وب هوک قدیمی دارای “API Legacy v3 (منسوخ شده)” به عنوان مقدار تنظیم نسخه API خواهد بود .

مطالعه بیشتر